معنی کلمه چیدن سفره عقد به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به سفره عقد به انگلیسی in نوامبر 11, 2019

معنی کلمه چیدن سفره عقد به انگلیسی می شود Arranging wedding table

Leave a Reply